Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:27 11/05/2020  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SGK LỚP 1 ĐỂ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG TH SỐ 1 HƯƠNG TOÀN

 


Số:  36/QĐ-THS1HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 

              Hương Toàn, ngày  05  tháng  5  năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh mục Sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn để áp dụng giảng dạy từ năm học 2020-2021


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN
 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 01 năm 2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 217/PGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020-2021,

Căn cứ Biên bản của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 họp ngày 29 tháng 4 năm 2020 của nhà trường.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục Sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn để áp dụng giảng dạy từ năm học 2020-2021có tên sau đây: (theo danh sách đính kèm)

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

         

  Nơi nhận :                                                     

      - Như Điều 3; (thực hiện)

      - Lưu VT;                                    

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

   Nguyễn Thành Long

DANH MỤC SGK LỚP 1 ÁP DỤNG GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo QĐ số 36 /QĐ-THS1HT, ngày  05 tháng 5 năm 2020 của

Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 1 Hương Toàn)

 

Số TT

Tên sách

Tên bộ sách

 

Đơn vị xuất bản

1

Tiếng Việt 1.

Cánh diều

NXB ĐHSP TP HCM

2

Toán 1.

Cánh diều

NXB Đại học Sư phạm

3

Đạo đức 1.

Cánh diều

NXB ĐHSP TP HCM

4

Tự nhiên và Xã hội 1.

Cánh diều

NXB Đại học Sư phạm

5

Giáo dục Thể chất 1.

Cánh diều

NXB Đại học Sư phạm

6

Âm nhạc 1.

Cánh diều

NXB ĐHSP TP HCM

7

Mĩ thuật 1.

Cánh diều

NXB Đại học Sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1.

Cánh diều

NXB ĐHSP TP HCM

9

Tiếng Anh 1.

Tiếng anh 1 của Bộ.

NXB GD Việt Nam

                (Danh mục SGK lớp 1 gồm có 9 đầu sách)

 Dưới đây là hình ảnh quyết định:  

                                                                                               

Số lượt xem : 45

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác