Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:17 10/06/2020  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2019 - 2020

    PHÒNG GD&ĐT  HƯƠNG TRÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    

         Số: 49/KH-THS1HT                             Hương Toàn, ngày 08 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGĐT ngày 28/9/2016  (Thông tư 30 và Thông tư 22) của Bộ GD&ĐT về việc Qui định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo Công văn số 9832/BGD&ĐT- GDTH ngày 01/9/2006;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung HKII cấp tiểu học năm học 2019 - 2020 theo Công văn số 1125/BGD&ĐT- GDTH ngày 31/3/2020;

Căn cứ công văn Số: 341/PGD&ĐT-TH ngày 08 tháng 6 năm 2020 của phòng GD&ĐT Hương Trà về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ và tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cấp tiểu học cuối năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào Kế hoạch Số 116/KH-THS1HT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của trường Tiểu học số 1 Hương Toàn về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -  2020;

Trường Tiểu học Số 1 Hương Toàn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì và tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Các Tổ chuyên môn rà soát lại chương trình theo kế hoạch dạy học của Phòng GDĐT và nhà trường đến hết ngày 03/7/2020 kết thúc chương trình tuần 35, có kế hoạch dạy bù vào thứ bảy (bắt đầu từ 13/7/2020) đảm bảo đúng tiến độ chung; thực hiện nghiêm túc quy chế tổ chức kiểm tra theo quy định của PGD Hương Trà và hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ cuối năm học các môn học trước 11/7/2020 và kết thúc năm học trước 15/7/2020 (Theo công văn Số: 341/PGD&ĐT-TH ngày 08 tháng 6 năm 2020 của phòng GD&ĐT Hương Trà về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ và tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cấp tiểu học cuối năm học 2019 - 2020).

2. Các Tổ chuyên môn hướng dẫn các  giáo viên trong Tổ tăng cường phụ đạo, ôn tập, đặc biệt chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với học sinh lớp 1; 2.  Riêng học sinh lớp 5 cần ôn tập các kiến thức ở lớp 4 để đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng cuối năm học.

3. Nhà trường tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019 - 2020 theo Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGĐT ngày 28/9/2016  (Thông tư 30 và Thông tư 22) của Bộ GD&ĐT; việc ra đề kiểm tra chung các môn theo khối, đảm bảo các quy định cơ bản sau:

+ Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT;

       + Đảm bảo kiến thức, kỹ năng, nội dung theo chương trình tinh giảm của Bộ hướng dẫn ở công văn Số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng BGDĐT.

+ Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, mỗi môn có ma trận đề theo 4 mức độ (mức độ 1: 30% ; mức độ 2: 30% ; mức độ 3: 30% ; mức độ 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh;

+ Đảm bảo bí mật tuyệt đối.

+ Nhà trường ra quyết định cử người ra đề, duyệt đề, in sao, mở đề cụ thể và các biên bản kèm theo. 

* Phân công ra đề, gồm các Ông (bà) sau:

+ Bà Trần Thị Hữu Hạnh - TT 3,4&5; Bà Nguyễn Thị Thanh Linh - TP 3,4&5:

 ra đề, đáp án và biểu điểm các môn Toán, Tiếng việt lớp 3, 4&5 và Khoa học, Lịch sử - Địa lí lớp 4&5.

+ Bà Bùi Thị Ngọc Lan - TT 1&2: ra đề, đáp án và biểu điểm các môn Toán, Tiếng việt lớp 1&2.

+ Bà Lê Thị Lệ Thủy - GV tiếng Anh: ra đề, đáp án và biểu điểm môn tiếng Anh lớp 3 đến 5.

+ Bà Cao Thị Bích Thủy - GV Tin học: ra đề, đáp án và biểu điểm môn Tin học lớp 3 đến 5.

* Thời gian ra đề, duyệt đề:

+ Từ ngày 08/6 - 12/6/2020: GV xây dựng ma trận đề, ra đề các môn và nộp về Tổ trưởng chuyên môn..

+ Từ ngày 13/6 - 15/6/2020: Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra và nộp các bộ đề

 kèm ma trận về chuyên môn.

+ Từ ngày 15/6 - 18/6/2020: Tổ trưởng cùng các thành viên ra đề duyệt và chọn

các bộ đề kiểm tra cuối năm có biên bản kèm theo.

+ Từ ngày 22/6 - 26/6/2020: In, sao và niêm phong các bộ đề kiểm tra cuối năm.

- Yêu cầu kiến thức của đề ra đảm bảo đến thời điểm kiểm tra. Sau thời điểm kiểm tra, các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức phụ đạo bổ sung kiến thức đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học, lớp học cho HS.

- Đề chung theo khối lớp.

4. Đối với môn tiếng Anh, GV Tiếng Anh, Phó Hiệu trưởng ra đề kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo công văn 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT và gửi Hiệu trưởng phê duyệt.

Thời gian kiểm tra tiếng Anh là 40 phút và nội dung theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về ban hành định dạng đề kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Cấu trúc đề gồm: phần nghe thời lượng 10 phút (Đề kiểm tra phần nghe lớp 3-5 do nhà trường ra đề và Hội đồng kiểm tra chuẩn bị tốt máy cassette); phần đọc và viết thời lượng 30 phút; phần kiểm tra kỹ năng nói giáo viên kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. Khi tổ chức kiểm tra phần kiểm tra kỹ năng nói, yêu cầu GV tiếng Anh lập kế hoạch để kiểm tra dưới nhiều hình thức như phỏng vấn, hai học sinh cùng trao đổi…, nhà trường sẽ in đĩa CD đến tận lớp học.

Kết quả kiểm tra là kết quả trung bình cộng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

5. Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành. GV Tin học và Phó Hiệu trưởng ra đề, Hiệu trưởng phê duyệt đề kiểm tra.

6. Đối với các môn học đánh giá ngoài kiểm tra, các tổ chuyên môn hướng dẫn, tổ chức cho giáo viên trong Tổ tiến hành nhận xét, đánh giá chất lượng học tập của học sinh cuối năm học từ ngày 22/6/2020 đến 29/6/2020.

7. Trường sẽ in đề kiểm tra đến tận lớp và từng học sinh; in đề và hướng dẫn chấm đến tận lớp để thuận lợi cho việc coi và chấm kiểm tra.

8. Nhà trường tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh và tổ chức coi, chấm bài kiểm tra đối với học sinh lớp 5 thực hiện theo điều 15 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

9. Nhà trường thông báo đến trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng để cử người về giám sát HS lớp 5 trong quá trình kiểm tra (Ngày 01/7/2020)

Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm theo lịch của PGD cụ thể như sau:

Thứ, ngày

Lớp

Môn

            Thời gian

         bắt đầu làm bài

   Ghi chú

Thứ Tư

Ngày 01/7/2020

4,5

 

Tiếng Việt

7 giờ 30

 

Khoa học

9 giờ 30

 

Toán

14 giờ 00

 

Lịch sử và

Địa lí

15 giờ 00

 

Thứ Năm

Ngày 02/7/2020

1,2,3

Tiếng Việt

7 giờ 30

 

Toán

14 giờ 00

 

* Lưu ý: Đối với môn Tiếng Việt, HS lần lượt làm bài kiểm tra: Viết - Đọc hiểu; Đọc thành tiếng GV tiến hành kiểm tra trong các tiết ôn tập.

 

Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm các môn còn lại của nhà trường như sau:

Ngày

 kiểm tra

Buổi

Khối lớp

Môn

 kiểm tra

Thời gian
 bắt đầu tính giờ làm bài

Thời gian
 làm bài

Thứ Hai

29/6/2020

Chiều

3/1

3/2

 

Tiếng Anh

 

14h: Tính giờ làm bài  T.Anh lớp 3/1

+ Kiểm tra nghe: 14h00 – 14h10

+ Kiểm tra đọc – viết: 14h10 – 14h40;

+ Kiểm tra kỹ năng nói trong các tiết dạy trên lớp.

14h: Tính giờ làm bài  T.Anh lớp 3/2

+ Kiểm tra nghe: 14h00 – 14h10

+ Kiểm tra đọc – viết: 14h10 – 14h40;

+ Kiểm tra kỹ năng nói trong các tiết dạy trên lớp.

 

3/1

3/2

 

Tin học

15 h : Tính giờ làm bài Tin học lớp 3/1

16h : Tính giờ làm bài Tin học lớp 3/2

4/1

 

Tiếng Anh

 

14 h 50’: Tính giờ làm bài  T.Anh lớp 4/1

+ Kiểm tra nghe:14h50’ - 15h00’

+ Kiểm tra đọc - viết: 15h00’ - 15h30’;

+ Kiểm tra kỹ năng nói trong các tiết dạy trên lớp.

 

4/1

 

Tin học

14h: Tính giờ làm bài Tin  học  lớp 4/1

Thứ Ba

30/6/2020

Sáng

5

4/2

 

Tiếng Anh

 

7 h 30’: Tính giờ làm bài T.Anh lớp 5

+ Kiểm tra nghe:7h30’ - 7h40’

+ Kiểm tra đọc - viết: 7h40’ - 8h10’

8 h 15’: Tính giờ làm bài T. Anh lớp 4/2

+ Kiểm tra nghe:8h15’ - 8h30’

+ Kiểm tra đọc - viết: 8h30’ - 9h00’;

+ Kiểm tra kỹ năng nói trong các tiết dạy trên lớp.

 

4/2

5

 

Tin học

7h30’: Tính giờ làm bài Tin  học   lớp 4/2

8h15’: Tính giờ làm bài Tin học  lớp 5

Căn cứ vào lịch kiểm tra trên, nhà trường bố trí, sắp xếp kiểm tra định kỳ cuối năm cho môn tiếng Anh (đối với kĩ năng nói) và môn Tiếng Việt (Đối với phần đọc thành tiếng) như sau:

1. Lịch kiểm tra đối với môn tiếng Anh (Kĩ năng nói):

Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Thời gian kiểm tra

25/6/2020

 

Chiều

4/1

3/1

Tiết 1 (4h00’)

  Tiết 3 (15h30’)

26/6/2020

Sáng

3/2

4/2

5

Tiết 1 (7h30’)

  Tiết 2 (8h10’)

   Tiết 3 (9h5’)

 

2. Lịch kiểm tra đối với môn Tiếng Việt (phần kĩ năng đọc thành tiếng):

- Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020: Khối 1; 2 và 3 thực hiện kiểm tra môn Tiếng Việt (Phần đọc thành tiếng)

- Từ ngày 29/6/2020 đến 30/6/2020: Khối 4 và 5 thực hiện kiểm tra môn Tiếng Việt (Phần đọc thành tiếng).

Bộ phận chuyên môn của trường gửi về Phòng GD&ĐT bộ đề kiểm tra theo địa chỉ email ttbthanh.huongtra@thuathienhue.gov.vn : trước ngày 19/6/2020

  Nhà trường hoàn thành các báo cáo sau:

  + Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020: Hiệu trưởng.

  + Báo cáo thống kê chất lượng theo Văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGĐT ngày 28/9/2016; thực hiện các mẫu báo cáo cuối năm của Phòng GD&ĐT và cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT đúng theo thời hạn quy định: Phó Hiệu trưởng.

 + Thống kê điểm kiểm tra và báo cáo tổng kết năm học cho Phòng GD&ĐT ngày 10/7/2020 bằng văn bản.

Tất cả các báo cáo đều nộp kèm theo bản điện tử vào địa chỉ: ttbthanh.huongtra@thuathienhue.gov.vnnvtung.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 II. TỔ CHỨC CHẤM BÀI KIỂM TRA

- Chấm bài theo sự phân công của nhà trường. Bài của mỗi lớp sẽ có 02 giám khảo chấm. Trong đó, có 01 GVCN và 01 GV của lớp khác.

- Chấm bài chính xác, khách quan và có ghi lời nhận xét của giáo viên. Lời nhận xét rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu. Khi chấm bài giáo viên ghi những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét, tư vấn tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh nắm được sức học của HS và có cơ sở bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh chưa hoàn thành các môn học trong hè.

- Thư ký hoàn thành các biểu mẫu theo yêu cầu sau kiểm tra.

- GVCN cập nhật điểm ở cổng TTĐT; phần mềm quản lí dữ liệu tiểu học và thống kê chất lượng theo mẫu: hạn cuối ngày 06/7/2020.

   Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học số 1 Hương Toàn, đề nghị các Tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện đúng việc chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019 - 2020./.           

Nơi nhận:                              

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; CV Tiểu học Hương Trà;

- Wesbite trường Số 1 Hương Toàn;

- Phó Hiệu trưởng;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT./.                                                       

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                     (Đã kí)

 

                                                                                        

 

                                                                                      Nguyễn Thành Long

 

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 43

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác