Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:53 09/06/2020  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐIỀU CHỈNH 1125 CỦA BỘ GD&ĐT

              PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

        TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG TOÀN

 


                        Số: 32/KH-THS1HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hương Toàn, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II,

Cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020

           Căn cứ công văn số 763/SGDĐT-VP ngày 28/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học kỳ II cấp tiểu học năm học 2019-2020;

            Căn cứ công văn số 228/PGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học kỳ II cấp tiểu học năm học 2019 - 2020;

             Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các tổ khối chuyên môn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, cấp tiểu học, năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

          - Nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và kết thúc năm học theo Quyết định 736/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 26/3/2020 về  việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020.

          - Việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II ở nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020; theo nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình; các nội dung cơ bản được giữ nhằm đảm bảo kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

          - Tạo thuận lợi cho việc tổ chức điều chỉnh nội dung dạy học tại các tổ chuyên môn  theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp quản lý trong quá trình thực hiện.

2. Nội dung thực hiện

          2.1. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020.

Đối với tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục (TV1-CGD); tài liệu dạy học tích cực theo mô hình trường học mới, dạy học Tiếng Anh, Mĩ thuật, Tin học và theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhà trường vận dụng các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những nội dung của Công văn này linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với từng môn học, lớp học.

       2.2. Phương án tổ chức dạy học khi học sinh trở lại trường

             - Nhà trường bố trí học sinh mỗi lớp theo vị trí các lớp như đầu năm học:

          + Cơ sở Vân Cù gồm các lớp:1/2 ; 2/2; 3/2; 4/2 và 5.

          + Cơ sở An Thuận gồm các lớp: 1/1 ; 2/1; 3/1 và 4/1.

          - Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày: 9/9 lớp, tỉ lệ 100%.

          - Tổ chức dạy học các môn học được tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình, phân bố số tiết các môn theo thời khóa biểu ngày 06/1/2020.

STT

Môn học

Số tiết/tuần

Lớp 1, 2, 3, 4, 5

Tổng số tiết/10 tuân

Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

9 - 10 (lớp 1, 2, 3)

8 (lớp 4, 5)

90 - 100

80

2

Toán

4 - 5 (lớp 1, 2, 3)

5 (lớp 4, 5)

40 - 50

50

Khoa học

2 (Lớp 4, 5)

20

Lịch sử & Địa lý 

2 (Lớp 4, 5)

20

3

Tự nhiên&Xã hội ghép với

Đạo đức

3 (lớp 1, 2, 3)

30

4

Giáo dục Thể chất

1

10

5

Nghệ thuật (Âm nhạc & Mĩ thuật)

2

20

Hoạt động giáo dục bắt buộc

7

Hoạt động trải nghiệm ghép với SHDC

HĐTN ghép với SHDC và ĐĐ

1 (lớp 1, 2, 3)

1 (Lớp 4, 5)

10

Môn học tự chọn

8

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

4

40

9

Tin học

2

20

         (Đính kèm Báo giảng và Kế hoạch hướng dẫn học của từng tuần của các khối). 

       Kĩ thuật (Lớp 4, 5) và Thủ công (lớp 1, 2, 3) giáo viên hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

          - Việc điều chỉnh, tinh giản các nội dung dạy học khi tổ chức thực hiện cần có sự rà soát cụ thể, được thảo luận, trao đổi, đảm bảo có sự thống nhất chung trong tổ chuyên môn và cán bộ quản lý nhà trường, đảm bảo tất cả học sinh đều đạt mục tiêu dạy học theo hướng nhẹ nhàng, hiệu quả.

          - Thường xuyên liên hệ, gắn kết với gia đình học sinh theo dõi kết quả học tập của học sinh