Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:05 17/09/2018  

CHỈ THỊ 08 CỦA UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

   ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

 

          Số: 08/CT-UBND                           Hương Trà, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

trên địa bàn thị xã Hương Trà

 
   

 

 

          Thực hiện Chỉ thi số 15/CT-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, để triển khai có hiệu quả Chỉ thi số 15/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND thị xã Hương Trà yêu cầu:

          I. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan của thị xã và tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó tập trung vào các nội dung chính:

1. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cụ thể:

Tham mưu UBND thị xã tiến hành rà soát hệ thống mạng lưới, xây dựng Đề án sáp nhập, chia tách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo tinh thần NQ 18 và NQ 19 của Trung ương và phù hợp với Quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; với tinh thần thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học.

Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thị xã sắp xếp lại số lượng học sinh trên lớp theo tinh thần văn bản số 3674/UBND-GD của UBND tỉnh. Kết hợp rà soát, thu gọn các điểm trường lẻ, quy mô nhỏ nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và chất lượng giáo dục.

2. Rà soát, tham mưu UBND thị xã làm tốt công tác tuyển dụng để bổ sung đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm của đội ngũ giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các trường trực thuộc và Phòng GD&ĐT thị xã và tham mưu UBND thị xã cử các đối tượng trong diện quy hoạch để gửi đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý giáo dục để đạt chuẩn hóa các điều kiện nhằm kịp thời bổ sung cho ngành giáo dục. Triển khai tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học, kịp thời triển khai tốt thay sách lớp 1 vào năm 2019.

 

    3. Tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới; trong năm học 2018-2019 ưu tiên bố trí nguồn lực cho các trường mầm non để thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới; làm tốt việc bảo quản và sử dụng trang thiết bị dạy học, tiến hành thanh lý các trang thiết bị đã bị hư hỏng, không sử dụng được.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng hệ sinh thái giáo dục-đào tạo thông minh” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh với nhiệm vụ tập trung tinh thần, trí tuệ, nhân lực và các điều kiện tài chính để thực hiện có hiệu quả nhằm tạo ra sự đồng bộ, tiên tiến và hiện đại trong ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục, yêu cầu giảng dạy, học tập và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các dịch vụ giáo dục theo hướng thông minh, tiện ích, hiệu quả.

5. Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường đổi mới trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ phát triển; rèn luyện kỹ năng sống, tính tự tin, phản xạ linh hoạt... tạo cho trẻ có nhiều cơ hội được thực hành, khám phá, trải nghiệm và thể hiện khả năng bản thân, hoạt bát trong giao tiếp, tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp, bậc học theo hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học tích hợp, tích hợp liên môn. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp, bậc học kết hợp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

6. Chỉ đạo các trường trực thuộc đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng dạy học với việc tiếp tục tổ chức dạy học tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu chương trình Công nghệ giáo dục cho tất cả các trường tiểu học; triển khai phương thức dạy học E-Learning một cách phù hợp với từng cấp học, môn học và sát với điều kiện hiện có về thiết bị công nghệ thông tin của từng đơn vị; đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn từng trường, cụm trường thông qua mạng internet; tiếp tục thực hiện việc dạy học theo phương pháp “bàn tay nặn bột” một cách có hiệu quả ở các cấp, bậc học; triển khai tốt các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở bậc mầm non đủ điều kiện hoạt động có hiệu quả.

8. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục tạo thành một phong trào sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh; phối hợp tổ chức triển khai chương trình phổ cập bơi thông qua hoạt động ngoại khoá, chính khoá và tổ chức giải bơi cấp thị xã;  triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh các kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc quản lí, giáo dục học sinh; cha mẹ học sinh được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường,... hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học.

   9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh được tích hợp trong Hệ thống xác thực tập trung (SSO), tổ chức tuyên truyền để đẩy mạnh việc giao dịch các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua cổng thông tin “dịch vụ công trực tuyến” và triển khai sử dụng có hiệu quả trang thông tin quản lý điều hành của UBND tỉnh.

Phòng GD&ĐT đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Phòng GD&ĐT; phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền thanh thị xã triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 một cách hiệu quả; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu với UBND thị xã quan tâm truyền thông những vấn đề trọng tâm của ngành. Chủ động viết bài phản ánh về các hoạt động giáo dục đào tạo (đăng trên Website ngành, thị xã và gửi đến các cơ quan truyền thông); cung cấp thông tin giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt trong và ngoài ngành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đề nghị các cấp tuyên dương khen thưởng kịp thời.

          II. ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ

Phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 một cách hiệu quả.

          III. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và mua sắm trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành giáo dục.

          IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

    Phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

          V. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THỊ XÃ

    1. Tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục; đồng thời căn cứ vào nội dung của Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục có giải pháp tích cực để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm.

    3. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục và đào tạo, phương pháp giáo dục và đào tạo và đánh giá kết quả của người học.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; các trường học báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã và UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    - UBND tỉnh (để b/c);                                                                       KT. CHỦ TỊCH

    - Sở GD&ĐT (để b/c);                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

    - CT, PCT UBND;

    - VP HĐND và UBND;

    - Các đơn vị được giao nhiệm vụ;                                                                (Đã ký)

    - Các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT;

    - Lưu VT.

 

                                                                                                             Lê Hồng Thắng

 

 

Số lượt xem : 139

Các tin khác