Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2015 - 2016

LỚP 3/2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giáo án tuần 30 Tân

                                     Thứ            ngày         tháng      năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 29 Tân

                                     Thứ           ngày       tháng     năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 28 Tân

                                     Thứ          ngày      tháng     năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 27 Tân

                                     Thứ             ngày       tháng      năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 28 lớp 3/2

                                     Thứ          ngày      tháng     năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 27 lớp 3/2

                                     Thứ             ngày       tháng      năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 26 Tân

                                     Thứ        ngày      tháng      năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: -...

giáo án tuần 25 Tân

Thứ        ngày      tháng  02  năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án tuần 24 Tân

Thứ          ngày      tháng     năm 2015   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu...

giáo án tuần 23 Tân

Thứ         ngày       tháng 02  năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 24

Thứ          ngày      tháng     năm 2015   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 23

Thứ         ngày       tháng 02  năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 11

                                     Thứ          ngày      tháng 11  năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 10

      Thứ           ngày      tháng 10  năm 2015                                                               CHÀO CỜ                                         I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 9

  Thứ         ngày        tháng 10 năm 2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 8

Thứ hai  ngày   12   tháng 10  năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 7

Thứ        ngày       tháng         năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 6

Thứ           ngày         tháng        năm  2015 CHÀO CỜ   I/ Mục tiêu:   -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu hiệu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 5

Thứ          ngày        tháng      năm  2015 CHÀO CỜ   I/ Mục tiêu:   -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu hiệu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 4

Thứ            ngày      tháng        năm  2015 CHÀO CỜ   I/ Mục tiêu:   -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu hiệu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 3

                                                                         Thứ            ngày       tháng  9  năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 2

                                                                         Thứ          ngày          tháng       năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 19

  Thứ          ngày       tháng     năm 2016 Tập đọc - kể chuyện: HAI BÀ TRƯNG   I/ Mục tiêu: A.    Tập đọc - .Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 18

                                                                                                                                                                                         Thứ            ngày       tháng   12    năm 2015    Chào cờ đầu tuần I.Mục tiêu:  - HS phải biết xếp hàng, nghiêm trang khi chào cờ, hát Quốc ca, đội ca. -Đánh giá tuần qua - Phổ biến phương hướng trong tuần. II. Hoạt động: Hoạt...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 17

                                                                                             Thứ            ngày     tháng 12 năm 2015     Chào cờ   A/ Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động  tuần 16 của thầy Hiệu trưởng. - GV tổng phụ trách Đội thông qua một số hoạt động trong tuần. B/  Hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 16

                                                                                                 Thứ        ngày       tháng 12   năm 2015       Chào cờ   A/ Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tháng 11 của thầy Hiệu trưởng. - GV tổng phụ trách Đội thông qua một số hoạt động trong tuần. B/  Hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 20

  Thứ           ngày       tháng  01   năm 2016   CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 21

Thứ          ngày       tháng       năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 22

                          Thứ           ngày          tháng        năm 2016 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)     Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô...

giáo án lớp 3/2 Tân tuần 15

Thứ          ngày       tháng        năm  2015 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1)    Kiến thức: -         Củng cố việc chấp hành nội quy trường học 2)  Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tập hợp đội hình đội ngũ - Hát quốc ca - Hát Đội ca và hô khẩu...