Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2015 - 2016

LỚP 3/1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giáo án tuần 21

 Taäp ñoïc - KC                         OÂng toå ngheà theâu .                      I/ Muïc tieâu:      - TÑ: Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø.    - Hieåu ND: Ca ngôïi Traàn Quoác Khaùi thoâng...

giáo án tuần 20

TUẦN : 20   Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2016 TẬP ĐỌC -  KỂ CHUYỆN:  Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU ( 2 TIẾT ) A. Tập đọc I. Mục đích yêu cầu 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:             - Đọc trôi chảy...

giáo án tuần 19

TUẦN:19 Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016   TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN:    HAI BÀ TRƯNG A. Yêu cầu A. Tập đọc: 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:             - Đọc trôi chảy toàn bài: Đọc đúng các từ ngữ để dễ phát âm...

giao an tuan 17

Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015   TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:   MÔI CÔI XỬ KIỆN I. Mục tiêu: A. Tập đọc: 1. Đọc thành tiếng:             - Đọc đúng các từ ngữ tiếng khó dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ:...