Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học 2016-2017

LỚP 3/2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
giáo án lớp 3/2 tuần 3

Thöù        ngaøy      thaùng    naêm 2016. Chaøo côø ñaàu tuaàn IMuïc tieâu:  - HS phaûi bieát xeáp haøng, nghieâm trang khi chaøo côø, haùt Quoác ca, ñoäi ca. - Phoå bieán phöông höôùng trong tuaàn. II. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa...

giáo án lớp 3/2 tuần 2

                                                                                           Thöù     ngaøy    thaùng    naêm 2016    Chaøo côø ñaàu tuaàn I Muïc tieâu:  - HS phaûi bieát xeáp haøng, nghieâm trang khi chaøo côø, haùt Quoác ca, ñoäi ca. - Phoå bieán phöông höôùng trong tuaàn. II. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa giaùo...

giáo án lớp 3/2 tuần 1

 Thöù    ngaøy    thaùng 8 naêm 2016    Chaøo côø ñaàu tuaàn IMuïc tieâu:  - HS phaûi bieát xeáp haøng, nghieâm trang khi chaøo côø, haùt Quoác ca, ñoäi ca. - Phoå bieán phöông höôùng trong tuaàn. II. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng...